Към кошницата » Брой стоки:   0 бр. Стойност:    0.00 лв.
0.5%
Начало »

Гаранционни Условия

Гаранционни Условия

Уважаеми Клиенти,

Тези Гаранционни условия дефинират задълженията, които "Reset Computers" Ltd. поема към своите клиенти и определят реда за предявяване на рекламации през гаранционния период на устройствата, съобразно действащите Закони и законови разпоредби в Република България. Това описание е разширен и пояснителен материал на гаранционните условия, отпечатани на гаранционните карти.

1.Гаранционен срок

Гаранционният срок е упоменат в гаранционната карта. Той започва от датата на получаване на стоката и гаранционната карта. За стока получена по куриер, за начална дата на гаранционния срок се приема датата на издаване на гаранционната карта.При евентуални възражения за началната дата в този случай, моля свържете се с вашия дилър във фирмата.

2. Места за приемане на рекламации на гаранционни продукти

2.1 Сервизът на "Reset Computers" Ltd.
2.2 Магазин 1
2.3 Магазин 2

Забележка:При използуването на куриерска компания за доставка на устройства до сервиза, разходите са за сметка на клиента.

3.Изисквания за приемане на продукти за гаранционно обслужване:

3.1 Продуктите се приемат само при наличие на пълната им окомплектовка и фабрична опаковка.
3.2 Продуктите се приемат само придружени от оригинал или копие на гаранционна карта.
3.3 Продуктите трябва да бъдат придружени от ясно и точно описание на дефекта, който е причина за рекламацията.
3.4 Оптичните устройства( CD-ROM, CD-R/W, DVD-ROM, DVD-R/W, COMBO DRIVE) трябва да бъдат придружени с описание, точно кой от поддържаните видове носители не може да чете или записва съответното устройство.
3.5 Продуктите, производство на EPSON се приемат само при наличие на оригинална гаранционна карта.

4. Задължения на сервиза:

При предявяване на рекламация, отговаряща на гаранционните условия сервизът е длъжен:
4.1 Да извърши необходимите действия за отстраняване на дефекта за своя сметка.
4.2 При невъзможност за отстраняване на дефекта, да извърши замяна на дефектния продукт, с друг от същия модел и със същите характеристики.
4.3 Когато същият продукт не е наличен в момента или е спрян от производство са възможни следните варианти:
4.3.1 Продуктът се подменя с такъв от друг производител, но с аналогични параметри с тези на рекламационния продукт.
4.3.2 Продуктът се подменя с такъв от същия производител, който замества спрения от производство или недоставяем рекламационен продукт.
4.3.3 Продуктът се оценява по текущата ценова листа или по пазарна стойност и на клиента се предоставя възможност да получи друг продукт за тази сума, да доплати за избран от него продукт или да получи обратно съответната сума.

5.Срок за гаранционно обслужване:

5.1 При предявяване на рекламацята в сервиза на фирмата - 5 работни дни
5.2 При предявяване на рекламацията в магазините на фирмата - 30 дни
5.3 При получаване на продукт с куриер - 5 работни дни от датата на получаването, без да се брои времето необходимо за пътуване на готовия продукт до клиента
5.4 При необходимост от изпращане на гаранционния продукт в оторизиран от производителя сервиз или липса на заместващ продукт, срокът в този случай е посочен в "Закона за защита на потребителя".
5.5 Гореописаните срокове са задължение на сервиза, но сервизът не поема ангажимент за уведомяване на клиента за приключване на гаранционното обслужване.

Клиентите могат да се осведомяват за статуса на гаранционното обслужване на телефоните в местата, където са предявили рекламацията.

6. Получаване на продукти след гаранционно обслужване:

6.1 Продуктите донесени в сервиза се получават на същото място
6.2 Продуктите донесени в магазините, се получават отново там, след като клиента се осведоми за приключване на гаранционното обслужване на телефона на съответния търговски обект.
6.3 Продуктите, получени в сервиза по куриер, се изпращат обратно,след като клиента се е осведомил по телефона за приключване на гаранционното обслужване и е дал указания с коя куриерска компания да му бъде върнат готовият продукт.

Забележка: Транспортните разходи за доставяне на продукта до сервиза или търговските обекти на фирмата, както и обратния път са за сметка на клиента.

7. Отказ от гаранционно обслужване

7.1 При несъответствие на данните между записаното в гаранционната карта и продукта.
7.2 При липса на гаранционна карта или копие от нея.
7.3 При изтичане на гаранционния срок упоменат в гаранционната карта.
7.4 При опит за ремонт, модификация или промяна на техническите характеристики, неизвършени в сервиза .
7.5 При нарушаване на целостта на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса.
7.6 При повреди настъпили при транспорт или в следствие на неподходящо съхранение, неспазване на указанията за експлоатация, описани в съпровождащата продукта документация, вследствие на неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, незаземяване, механични деформации, небрежно боравене с техниката,нарушен външен вид, природни бедствия, неспазване на посочените по-долу изисквания към електрическото захранване.
7.7 Дефекти причинени от други модули и устройства, използувани съвместно с гаранционния продукт
7.8 Дефекти причинени от използуване на некачествени, рециклирани и неоригинални консумативи.
7.9 Не се приемат за гаранционно обслужване продукти с лош външен вид, силно замърсени, заливани с течности или с видими механични увреждания (надирания, отчупвания, смачквания)
7.10 Твърди дискови устройства с каквито и да било механични увреждания по корпуса,платката или интерфейса.

8. Описание на продуктите и техните елементи, които не са продукт на гаранционно обслужване:

8.1 Гаранцията на продуктите не се отнася до софтуер, инсталация и настройка. Проблеми свързани с инсталиране и конфигуриране на софтуер и отстраняване на вируси се заплащат.
8.2 Гаранцията не включва инсталиране и подмяна на консумативи.
8.3 Не подлежат на рекламация, влизащи в комплектите на продуктите батерии, както и носители с драйвери и съпътствуващи програми.

9. Описание на частите и елементите на продукти, които са с гаранция различна от тази на продукта:

9.1 Всички акумулаторни батерии, влизащи в комплектите на продукти са с гаранция от 1 година.
9.2 Лампите на проекторите са с гаранция 90 дни или 500 часа работа, което настъпи първо.
9.3 Счупена лампа на проектор не се признава за гаранция , тъй като това означава, че е прегряна вследствие на спиране на тока или директно изключване на проектора от захранващата мрежа (след правилно спиране проекторите охлаждат лампите си в продължение на минути).

10. Описание на гаранциите на продукти съдържащи LCD матрица:

10.1 За всички продукти, за които не е упоменато друго, основанията за приемане на рекламация на LCD матрицата са упоменати в стандарта ISO-13406-2.
10.2 Гаранционни условия за монитори ASUS.
10.3 Гаранционни условия за матриците на Lap-tops ASUS.
10.4 Гаранционни условия за монитори EIZO.

11. Други общи условия:

11.1 Рекламации за недоокомплектованост, лош външен вид и механични дефекти се приемат само в момента на покупката, преди клиент да е напуснал търговския обект или склада.
11.2 Дефектирането на елемент от даден продукт не е основание за замяна или връщане на сумата платена за него. Замяна се извършва, само при установяване на невъзможност да бъде ремонтирано устройството.
11.3 В случаите на повече от едно гаранционно обслужване, това не може да е основание за замяна на устройството или връщане на сумата, заплатена за него.
11.4 Първоначалния гаранционен срок се запазва, независимо дали продуктите са били ремонтирани или заменени.

12. Изисквания за транспорт,съхранение и инсталиране:

Продуктите трябва да се транспортират само в оригинална опаковка в закрити превозни средства. Същите трябва да се съхраняват само в оригинална опаковка, в закрити помещения, при следните условия:температура на въздуха 0-30 градуса , относителна влажност до 80% при 30 градуса, отсъствие на агресивни примеси.
Продуктите се инсталират за работа в закрити помещения, при изисквания към околната среда същите, както при съхранението им. Минималното разстояние от отоплителни уреди трябва да бъде 1 метър. Не се допуска закриване на вентилационните отвори. Предипървоначално пускане на продуктите да се изчаква 2 часа за аклиматизиране на устройствата.

13. Изисквания към електрическото захранване:

Устройствата трябва да се включват към електрическата мрежа само чрез занулени ел. контакти тип "шуко". Напрежението в електрическата мрежа трябва да е 220 волта с максимални отклонения -15% +10%, с честота 50 херца с отклонение +/- 1 херц.При свързване на няколко устройства в една конфигурация, те трябва да се включат в електрическата мрежа посредством общ разклонител на една фаза или да бъдат галванично разделени от електрическата мрежа. Препоръчително е използуване на UPS с възможност за филтрация и защита от смущения по електрическата мрежа.
 

« Назад
Промоционални продукти